Transport

Trans­port

 • Ofer­owany towar dostar­czany jest na tere­nie kra­jów Unii Europejskiej.
 • Koszt trans­portu obe­j­muje cenę dowozu towaru i koszt pakowa­nia oraz opakowań.
 • W celu zabez­pieczenia butelek towar wysyłamy jest w spec­jal­nych opakowa­ni­ach kartonowych.
 • W zależności od ilości kupi­onych win koszt trans­portu na tere­nie Pol­ski wynosi:
  • 1 butelka – 20,00 zł brutto
  • 6 butelek – 24,34 zł brutto
 • Koszty trans­portu win kolekcjonerskich:
  • 1 butelka
 • Koszty trans­portu ponosi odbiorca.
 • Czas real­iza­cji dostawy wynosi 35 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto lub złoże­nia zamówienia za pobraniem.
 • Dostawy są real­i­zowane od poniedzi­ałku do piątku w godz. 9 – 17.
 • W celu uniknię­cia dodatkowych kosztów pro­ponu­jemy podanie w for­mu­la­rzu zamówień adresu dostawy pod którym odbiorca będzie obecny w godz. 9 – 17.
 • Kurier wyda­jąc towar ma obow­iązek sprawdzić, czy osoba odbier­a­jąca przesyłkę jest pełno­let­nia. W przy­padku wąt­pli­wości lub próby ode­bra­nia przesyłki przez osobę niepełno­let­nią kurier może odmówić wyda­nia towaru.
 • Odbier­a­jąc towar Naby­wca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posi­ada uszkodzeń pow­stałych pod­czas trans­portu, gdyż warunk­iem roz­pa­trzenia ewen­tu­al­nej w/​w rekla­macji jest spisanie w obec­ności pra­cown­ika firmy spedy­cyjnej „Pro­tokołu szkodowego”, który jest dostępny u kuriera.
 • Zwrot zaku­pi­onego towaru może nastąpić w ter­minie 7 dni od daty zakupu. Warunk­iem przyję­cia zwrotu jest odesłanie paragonu lub fak­tury zakupu. Zwrotów i rekla­macji prosimy dokony­wać za pomocą poczty elek­tron­icznej na adres: e-​mail: info@massandrawines.eu lub pod nr tele­fonu (48) 662 584 847. Koszty odesła­nia pro­duktu ponosi naby­wca i nie podle­gają one zwrotowi.