Jak zamawiać

Warunki zakupów PL

 • Warunk­iem doko­na­nia zakupu jest złoże­nie zamówienia w formie elektronicznej-​mailowej: info@massandrawines.eu
 • Wszys­tkie podane ceny wyrażone są w zło­tych pol­s­kich i są cenami brutto (zaw­ier­ają podatek 23% VAT).Ceną obow­iązu­jącą jest cena podana na stronie www​.mas​san​draw​ines​.eu przy towarze w chwili składa­nia zamówienia.
 • Ceny nie zaw­ier­ają kosztów trans­portu (tzn. dowozu towaru, pakowa­nia i opakowań).
 • Ceny win usta­lane są w opar­ciu o aktu­alny asorty­ment i mogą ule­gać zmianom.
 • O ewen­tu­al­nych zmi­anach postaramy się infor­mować Państwa na bieżąco.
 • Oferta jest ważna do wycz­er­pa­nia zapasów.
 • Min­i­malne zamówie­nie to 6 butelek. Każde zamówie­nie to wielokrot­ność 6 butelek. Powyższy warunek nie obow­iązuje w przy­padku win oznac­zonych jako „Kolekcjon­er­skie”. Wina te mogą być zamaw­iane w dowol­nej ilości.

Zamaw­ianie

 • Zamówie­nie można złożyć korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza na naszej stronie lub tele­fon­icznie (Pol­ska +48 662 584 847 , Niemcy +491 706 432 071)
 • Zamówie­nie składane za pomocą for­mu­la­rza potwierdzane jest tele­fon­icznie i/​lub pocztą elek­tron­iczną w ciągu 48 godzin.
 • W przy­padku braku możli­wości potwierdzenia zamówienia z winy kupu­jącego (np. błędny numer tele­fonu) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

Złoże­nie zamówienia przez klienta jest równoz­naczne z wzię­ciem odpowiedzial­ności za odbiór przesyłki przez osobę pełno­let­nią i potwierdze­niem, że w momen­cie składa­nia zamówienia nie jest on osobą nietrzeźwą.

Posi­adamy spec­jalną ofertę dla klien­tów instytucjonalnych

 • Celem ustal­e­nia szczegółów transakcji prosimy o kon­takt: Jan Kretschmer – tel. +48 662 584 847, e-mail:info@massandrawines.eu

Dodatkowe infor­ma­cje

Firma Hur­tow­nia Alko­holi Jan Kretschmer zas­trzega sobie możli­wość odstąpi­enia od real­iza­cji zamówienia w przy­padku niemożności określe­nia czasu real­iza­cji zamówienia, nieprzewidzianej zmi­any cen zakupu wprowad­zonych przez dostawcę, lub w przy­padku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Nie ponosimy odpowiedzial­ności za niedostar­cze­nie towaru lub opóźnie­nie w dostar­cze­niu, wynika­jące z siły wyższej, nieobec­ności osoby pełno­let­niej w cza­sie odbioru przesyłki, błędów popełnionych przez klienta w składa­nia wniosku lub z winy firmy transportowej.

Skontaktuj się z nami!