Impressum

Jan Kretschmer

Am Großen Feld 30
Cal­ber­lah D-​38547
Niedersachsen

© Copy­right Jan Kretschmer. Wszelkie prawa zas­trzeżone. Wszelkie mate­ri­ały tek­stowe, graficzne, zdję­ciowe oraz ich ułoże­nie w ser­wisie inter­ne­towym www​.mas​san​draw​ines​.eu są prawnie chro­nione i stanowią włas­ność intelek­tu­alną Jana Kretschmera. Kopi­owanie dla celów komer­cyjnych, dys­try­bucja, mody­fikacja oraz pub­likacja bez pisem­nej zgody właś­ci­ciela są zabro­nione. Niek­tóre ele­menty graficzne ser­wisu niniejszego ser­wisu inter­ne­towego są włas­noś­cią pod­miotów trze­cich i są chro­nione prawami autorskimi należą­cymi do tych pod­miotów. Jakiekol­wiek zas­tosowanie marki i logo win Mas­san­dra jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.