Historia Massandry

His­to­ria związana z uprawą wina na Krymie sięga cza­sów starożytnych.

Uprawa winorośli na KrymiePier­wsze infor­ma­cje na temat pro­dukcji wina pochodzą z V wieku p.n.e., kiedy to Grecy osiedlili się na ziemi­ach krym­s­kich i założyli pier­wsze uprawy. His­to­ria Krymu prze­b­ie­gała bur­zli­wie, co znalazło swoje odbi­cie w winiarst­wie. Fale stepowych najeźdźców ograniczały obszar uprawy winorośli jedynie do warownych miast połud­niowego wybrzeża, a za panowa­nia Tatarów i Turków trady­cja ta na kilka stuleci niemalże zanikła. Winiarstwo odżyło dopiero po anek­sji przez Rosję. Osiedliło się tam wów­czas wielu Greków i Ormian, którzy winiarstwo mieli we krwi.

W XIX wieku w majątkach cars­kich pow­stały wielkie win­nice. W cza­sie swoich rządów car Mikołaj II zad­bał, aby były one nowocześnie (jak na tamte czasy) prowad­zone. Padł trafny wybór na osobę kni­azia Gol­i­cyna, który był znakomi­tym znawcą win i świet­nym orga­ni­za­torem i rozpoczął pracę przy budowie win­nicy Massandra.

Kniaź GolicynCar Mikołaj II z żonąCar Mikołaj II na winnicach

Budowa piwnic i przetwórni trwała trzy lata. W gran­i­towym podłożu sześćdziesiąt metrów pod ziemią wydrążono labirynty podziem­nych kory­tarzy, które zapew­ni­ają stałą tem­per­aturę 14 – 16°C i opty­malną wilgo­t­ność. Do opieki nad win­ni­cami sprowad­zono najwybit­niejszych znaw­ców winiarstwa z Francji i Nadrenii. Arys­tokracja i dwory od Indii aż po Anglię wysoko ceniły wina tej wytwórni i do dziś uważane są one za najlep­sze na świecie, bądź do takich porówny­wane. Ich obecna pro­dukcja niewiele zmieniła się od cza­sów cars­kich. Niek­tóre wina są wzbo­ga­cane 95 – 96% alko­holem ety­lowym (spiry­tus rektyfikowany-​destylowany), co kon­troluje ich fer­men­tacje i korzyst­nie wpływa na ich dłu­go­let­nie prze­chowywanie. Dodanie spiry­tusu powoduje jed­nak, że w kra­jach Współnoty Europe­jskiej przepisy nie pozwalają na nazwanie ich „winami”.

Tunele winnicy

Na sukces win­nicy składają się: ide­alny kli­mat, specy­ficzne podłoże, odpowied­nie odmi­any, między innymi takie jak: Caber­net Sauvi­gnon, Mer­lot, Pinot Gris, Pinot Noir – odmi­any europe­jskie, a także odmi­any gruz­ińskie, do których należą Saper­avi i Rkat­siteli. Bardzo wielkim uznaniem cieszą się rodz­ime szczepy – krym­skie – upraw­iane od tysięcy lat, między innymi Kokur Suroż i Ekim-​Kara.

Uprawa winogron Massandra

Winogrona

Krym­skie wina kuszą wyrafi­nowanym buki­etem z wyraźną nutą smakową. Leżakowanie przez 2 – 5 lat w dębowych beczkach pozostawia także swój szla­chetny akcent. Wina Mas­sandry są wyjątkowe i mają swój niepow­tarzalny charak­ter. Wina o tych walo­rach nie zna­jdziemy nigdzie indziej, tylko tu, na połud­niowym wybrzeżu Krymu.

KrymKrym

To tereny o specy­ficznym kli­ma­cie: od północy Góry Krym­skie porośnięte pięknymi starymi lasami, od połud­nia Morze Czarne, a w środku plan­tacje win ską­pane w słońcu i chłod­zone wilgo­t­nym wia­trem od Morza Czarnego. Każde z 45 rodza­jów win pro­dukowanych w Mas­san­drze jest nieza­pom­ni­anym przeży­ciem smakowym dla pod­niebi­enia. Aby w pełni docenić walory smakowe win Mas­sandry, trzeba ich spróbować.

Rodzaje win Massandry

O renomie win Mas­sandry świad­czą liczne między­nar­o­dowe nagrody i wyróżnienia: ponad dwieś­cie zło­tych i sre­brnych medali, pięć pucharów Grand Prix, dwa puchary Super Grand Prix, wiz­yty ważnych oso­bis­tości i dyg­ni­tarzy z różnych państw całego świata. Wybitny świa­towej sławy znawca i kry­tyk win Robert Parker przyz­nał winom Mas­sandry 90 do 98 punk­tów w 100 punkowej skali oceny.

Nagrody

W podziemi­ach Mas­sandry zna­j­dują się roczniki win od 1775 roku o wartości dwustu mil­ionów dolarów. Skarby te przetr­wały czasy wojny, gdyż m.in. Mas­san­drę objął kuratelą sam Stalin i nie dop­uś­cił do jej zniszczenia i gra­bieży. Ta nadzwycza­jna kolekcja win jest jedną z najwięk­szych na świecie i została wpisana do Księgi reko­rdów Guinnessa.

Podziemia Massandry

Do przeszłości należy czas, gdy pro­dukowane tu port­wa­jny, cherry i muskaty imi­towały swe europe­jskie odpowied­niki. Mas­san­dra pro­dukuje naprawdę wyśmien­ite wina,które są godne miana win królewskich.