Formy płatności

Formy płat­ności

  • Gotówką przy odbiorze towaru.
  • Przelewem zgod­nie z pro­ce­durą: firma Hur­tow­nia Alko­holi Jan Kretschmer wys­tawia fak­turę pro-​forma na pod­stawie której Naby­wca dokonuje wpłaty. Z chwilą wpłynię­cia na nasze konto płat­ności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
  • Inne warunki płat­ności niż uwzględ­nione powyżej wyma­gają odręb­nych ustaleń.

Nasze konto:

13 2490 0005 0000 4500 4652 8910
Alior Bank SA